Voor meer updates check onze instagram https://www.instagram.com/coffeetrade_whynot/

Go to account settings

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Coffee Trade 

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. ‘Coffee Trade’: Coffee Trade, gevestigd te Seinpostduin 439, in Den Haag, met als KvK-nummer 81306822.
 2. ‘Product’: de door Coffee Trade aangeboden en eventueel in een overeenkomst gespecificeerde waren.
 3. ‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Coffee Trade.
 4. ‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Coffee Trade.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Coffee Trade en iedere overeenkomst tussen Coffee Trade en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Coffee Trade, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Coffee Trade heeft aanvaard. Ingeval van bestellingen via de webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat Coffee Trade een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 2. Een Aanbod of offerte van Coffee Trade is vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur

opgenomen aanbod is Coffee Trade daaraan niet gebonden.

 1. Een Aanbod van Coffee Trade is geldig tot herroeping, maar uiterlijk tot 14 dagen na het doen van dit

Aanbod, tenzij anders vermeld.

 1. Een Aanbod of offerte geldt slechts voor de betreffende overeenkomst, en is niet geldig voor

nabestellingen of toekomstige overeenkomsten.

Uitvoering

 1. Coffee Trade voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Coffee Trade bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. Coffee Trade heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.
 4. Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Coffee Trade naar

klant.

Herroepingsrecht

 1. Klant heeft het recht om de aankoop zonder opgave van reden te retourneren, binnen 14 dagen nadat de producten zijn ontvangen of de diensten zijn besteld. Coffee Trade mag klant vragen naar de reden van herroeping, maar mag klant niet verlichten tot het opgeven van de reden(en) tot herroeping.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer Coffee Trade de producten op maat heeft gemaakt, de producten beperkt houdbaar zijn, of sprake is van andere door de wet uitgesloten producten of diensten, zoals omschreven in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Klant mag het product tijdens de bedenktijd slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat voor de beoordeling van het product vereist is. Bij overtreding hiervan zal de waardevermindering van het product bij klant in rekening worden gebracht.
 4. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.
 5. Coffee Trade zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping de betaalde gelden,

inclusief de kosten voor de heenzending, vergoeden aan Klant.

Prijzen

 1. Prijzen zijn inclusief btw voor particuliere klanten en exclusief btw voor zakelijke klanten, tenzij anders vermeld.
 2. Coffee Trade is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Betaling

 1. Betaling door Klant van de aan Coffee Trade verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Coffee Trade.
 2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Coffee Trade gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Coffee Trade gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Coffee Trade geleverde zaken blijven eigendom van Coffee Trade totdat Klant alle verplichtingen uit alle met Coffee Trade gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Coffee Trade.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Coffee Trade zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Intellectueel eigendom

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Coffee Trade houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Coffee Trade rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Coffee Trade.

Aansprakelijkheid

 1. Coffee Trade is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Coffee Trade is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Coffee Trade bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Coffee Trade leidt tot aansprakelijkheid van Coffee Trade jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Coffee Trade in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Coffee Trade is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Coffee Trade wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
 5. Coffee Trade is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Coffee Trade daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. Coffee Trade is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Coffee Trade.

Toepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen Coffee Trade en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Coffee Trade en Klant

worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Coffee Trade is gevestigd.

Dagtekening

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 17-01-2021.

Koffie Nieuws

Maak je geen zorgen, we zullen je niet spammen

Uw winkelwagen — 0

You cart is currently empty

Inloggen

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »